autobazar carsZásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Autobazar Cars s.r.o., čERNOKOSTELECKÁ 1654/120 251 00, Říčany u Prahy 521 01 IČ: 24705535

(dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala tyto osobní údaje:

akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost. V případě, že se jedná o zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské činnosti potom také sídlo podnikání, IČ, DIČ, telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, adresy komunikačních platforem (např. www, Skype, Facebook aj.).

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, poskytovateli administračního softwaru, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací např. pro pojišťovací nebo finanční služby, i těm, které v současné době Správce nevyužívá. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat  po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat  nebo opravit, případně požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, a to například osobně, zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Poskytnutý souhlas je platný od okamžiku jeho udělení/podpisu. Správce může vaše osobní údaje archivovat po dobu 10 let.

Prohlašuji, že jsem tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jeho jedno vyhotovení.

1